การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ก.พ. 2564, 14:45 น.| 398| Academic,Research|

        เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง ICT 1102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum  และ docker” ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

          โดยมี คุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล ,คุณนภดล  ลานเงิน และคุณบุรี เป้าต้น จาก บริษัท ไอเกียกีค จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum  และ docker” จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มทำ workshop เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะภายในกลุ่ม

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ