สร้างเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพนิสิต

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ก.พ. 2564, 17:14 น.| 345| Academic,Research|

         

         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งภายในและภายนอก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ณ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนหน่วยคุณภาพนิสิต และสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีนายธีรชาติ ปัทมาลัย หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยนายกองค์การนักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับ และ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิต

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายกิตติคุณ นุผัด (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ