สร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 มี.ค. 2564, 11:44 น.| 554| Academic,Research|

             หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยขั้นสูงและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งหมุดหลักฐานดังกล่าวจะเป็นหมุดหลักฐานที่มีความถูกต้องทางตำแหน่งสูงมาก (ระดับเซนติเมตร) มีการคำนวณปรับแก้ค่าพิกัดให้ยึดโยงเข้าโครงข่ายหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร กรมที่ดิน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ของหมุดหลักฐานดังกล่าว สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) การรังวัดสำรวจด้วยอากาศยานและดาวเทียม การสำรวจและทำแผนที่ข้อมูลจากอาศยานไร้คนขับ (UAV Mapping) งานชลประทาน การก่อสร้าง การรังวัดและการทำแผนที่ ที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง โดยผู้ใดที่สนใจสามารถขอรับบริการข้อมูลค่าพิกัดได้ที่หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

หลักสูตรภูมิสารสนเทศาสตร์ : ภาพ