พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 มี.ค. 2564, 10:46 น.| 349| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย กับวิถีชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีทักษะความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคนิคการบันทึกภาพ การตัดต่อ การใช้มุมกล้องเบื้องต้นในการบันทึกภาพสินค้าและบริการ ร่วมไปถึงเพื่อให้กลุ่มอาชิพสามารถสร้างมูลค่าและรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น

          โดยมีกลุ่มอาชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 40 คน