ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ด้าน IT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 มี.ค. 2564, 17:56 น.| 416| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Co-Working Space และลานกิจกรรมใต้อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น

           ซึ่งมีดร.สุขชาตรี ประสมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจากดร.ภูวิศวสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ และ Mr. Alain Truc เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมได้มีการจำลองสถานการณ์ให้นิสิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งกิจกรรม เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริง

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ : ภาพ