MOU ม.พะเยา กับ บ. ดีเซ็นทริค จำกัด

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 มี.ค. 2564, 16:05 น.| 638| Academic,Research|

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี กับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - Zoom Online เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านกระบวนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ หรือ CWIE รวมถึงการสร้างความร่วมมือกันส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาโซลูชั่นและนวัตกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง

          จากนั้นดร.ณรงค์ ตนานุวัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด และประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่จำหน่ายและให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอที ด้วยศักยภาพบุคลากรและแนวทางการบริหารของบริษัทที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคล และการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทางบริษัทจะจัดฝึกอบรมบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน การใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

          ภายในพิธีลงนามมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน