เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 มี.ค. 2564, 14:11 น.| 560| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง ICT co-working space  เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การรับบริการ สวัสดิการและสิทธิของนิสิตต่อคณะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำไปแก้ปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น

            โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร .พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมตอบข้อซักถามที่นิสิตสอบถามเข้ามาผ่านทางออนไลน์ และการสัมภาษณ์นิสิตล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการฯ

            ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น อยากให้คณะ ICT มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้ เช่น อยากให้มีตู้ ATM บริเวณอาคาร ICT, การให้บริการของรถเมล์มหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องกลิ่นของห้องน้ำและท่อระบายน้ำของอาคาร รวมไปถึงเรื่องเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยไปในบางส่วน ส่วนคำถาม หรือข้อสงสัยใดที่ยังให้คำตอบในขณะนั้นไม่ได้ ทางผู้บริหารจะนำปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ