ประชุมหารือร่วมกับ KTC ต่อยอดการพัฒนานิสิต

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 มี.ค. 2564, 09:57 น.| 507| Academic,Research|

         

 

         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และประธานหลักสูตรของคณะฯ ได้ร่วมหารือกับธนาคารกรุงไทยในรูปแบบออนไลน์ เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือและทำข้อตกลงในโครงการ KTC Innovation Hub ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรับนิสิตเข้าร่วมงานกับทาง Innovation Lab และพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ ในระดับประเทศ ทั้งการจัดอบรมเทคโนโลยีจาก KTC การมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีความสามารถและสนใจที่จะร่วมงานกับ KTC การรับนิสิตเข้ามาร่วมฝึกงานและสหกิจ รวมไปถึงการก่อตั้ง Krungthai Innovation Lab เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ