โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 มี.ค. 2564, 15:40 น.| 397| Academic,Research|

         

 

 

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางในการสมัครงาน การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ทิศทางตลาดแรงงานทางด้าน IT การวางแผนในการดำเนินชีวิต และการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

          โดยมีคุณอธิโชติ บุตรกระวี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท Accenture Solutions Co.,Ltd เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสาย IT ชีวิตที่ออกแบบได้”, คุณธีรภัทร ตระการวิจิตร เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสรรหา บริษัท Accenture Solutions Co., Ltd บรรยายเกี่ยวกับบริษัท และตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร และคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ วิทยากรจากบริษัท Jobtopgun บรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวสมัครงานให้ปังปุริเย่” ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายวรินทร ซอกหอม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) : ภาพ