ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 มี.ค. 2564, 09:25 น.| 381| Academic,Research|

            ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร .พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะฯ เล็งถึงความสำคัญในเรื่องการยกระดับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  และเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและเตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับรับการตรวจประเมิน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายวรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดำเนินการเตรียมพร้อมข้อมูลและสร้างเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานคณะฯ