การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 มี.ค. 2564, 09:43 น.| 443| Academic,Research|

วันที่ 17  มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้ร่วมกันเปิดการอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ โดยมี อาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้