ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ก.พ. 2564, 10:33 น.| 406| Academic,Research|

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ และนางนุชรารัตน์ ถาวะดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานและคณะต่างๆ โดยมีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564