สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 พ.ย. 2563, 10:54 น.| 823| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT” ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ ได้แจ้งเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะฯ ดังนี้

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการ สอดคล้องตามนโยบาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 – 2564 จึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน และนำหน่วยงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

                ข้อ 1 เจตจำนงในการบริหารงาน และนำหน่วยงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะรับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้

           ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของคณะฯ มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

                                                                                                                                                               นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ