อบรมทักษะด้าน IoT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 มี.ค. 2564, 09:13 น.| 558| Academic,Research|

            วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันเปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้บูรณาการจัดขึ้นระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ, อาจารย์ธนวัฒน์ แซ่เอียบ, อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ อาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ, อาจารย์เด่นดนัย ลือราช จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสะอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ , อาจารย์สฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน และอาจารย์วิศิษฐ์ มั่งทัศน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้นำนิสิตคณะ ICT และคณะวิทยาศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมครั้งนี้ด้วย

             ซึ่งจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อมุ่งเน้นทักษะด้าน IoT โดยใช้บอร์ด Kid Bright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว หรือบอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาใช้งาน ใช้ฝึกขบวนการคิดเชิงระบบ และคิดเป็นตรรกะ เพื่อเตรียมกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ