อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 มี.ค. 2564, 09:16 น.| 438| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันเปิดการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งมีการจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรกล่องสมองกลสร้างสรรค์กับ IPST ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวิทยากรคือ ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ และมีนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยวิทยากร และหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอเพื่อการสร้างคอนเทนต์ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์วิสุทธิ์ แก่นเมือง และมีนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยจัดระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโครงงานต่าง ๆ และสามารถเป็นพื้นฐานต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ