หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 เม.ย. 2564, 15:01 น.| 380| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบ คุณอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหลายด้าน อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดตั้งศูนย์สามวัย การพัฒนาการศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  เป็นต้น

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา : ภาพ