อบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 เม.ย. 2564, 16:21 น.| 562| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2564 ณ ห้อง ICT 1402 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network) สำหรับผู้ดูแลระบบ และบุคลากรที่สนใจในระดับโรงเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมฯ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และถ่ายถอดองค์ความรู้เรื่อง Basic Network สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ครูหรือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความสามารถในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสังกัดตนเองต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และเขต 36 พร้อมครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

          ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็นการบรรยายและปฏิบัติการ ดังนี้ หัวข้อ “อุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น” 1.5 , "การออกแบบ IP Address สำหรับองค์การขนาดเล็กและขนาดกลาง”, “การจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย LAN (VLAN: Virtual LAN)”, “การติดตั้ง VLAN และการกำหนดค่าต่าง ๆ” และ “การติดตั้ง Wireless LAN และการกำหนดค่าต่าง ๆ” โดยมีอาจารย์อดิศยา เจริญผล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ