ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 เม.ย. 2564, 16:21 น.| 368| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาพะเยา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จำนวนกว่า 90 คน ที่มาศึกษาดูงาน โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวให้การต้อนรับฯ และแนะนำหลักสูตรสำหรับการเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นนำคณะศึกษาดูงานชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ Microcontroller ซึ่งมีนักเรียนสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อในอนาคต

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ