ผู้บริหารพบบุคลากร ช่วง COVID - 19

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 เม.ย. 2564, 15:33 น.| 635| Academic,Research|

           

           เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากร และเปิดกิจกรรมฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ร่วมกัน จากนั้น นายวรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ชี้แจ้งเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในช่วงดังกล่าว ให้กับบุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

1.        บันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน ผ่านระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของมหาวิทยาลัยพะเยา (https://personnel.up.ac.th/wfh)

2.       รายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละวัน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (http://app.personnel.up.ac.th /upwfh/) เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเข้า-ออกงานและการปฏิบัติงาน

3.       ระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย โดยการกรอกคำร้องขอการเข้ามาปฏิบัติงานผ่านระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย (https://dev.citcoms.up.ac.th /up_ticket/) ทำการขออนุญาต ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อใช้เป็นบัตรผ่านเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา

 และขอให้บุคลากรของคณะฯหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ หากมีเหตุอันจำเป็นในการออกนอกพื้นที่จังหวัดพะเยา ต้องขออนุญาตจากคณบดีก่อนทุกครั้ง โดยกรอกแบบฟอร์มและดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ http://app.personnel.up.ac.th/SalaryUP/Login.aspx และเมื่อเดินทางกลับเข้าจังหวัดพะเยา ให้รายงานตัวตามคำสั่งจังหวัดพะเยา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ