ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 เม.ย. 2564, 14:37 น.| 190

           เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละหมวด ภายในการประชุมได้มุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง Green Office ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสายบริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ