ทบทวนความรู้เทคนิคใช้งาน MS Teams

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 เม.ย. 2564, 14:39 น.| 522| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Workshop ทบทวนความรู้ความเข้าใจและเทคนิคใช้งาน Microsoft Team Application ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีนายวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการทำงานการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระลอกใหม่ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ