รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 เม.ย. 2564, 13:56 น.| 735| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ B ด้วยผลคะแนน 83.52 คะแนน จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา : ภาพ