คณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 เม.ย. 2564, 17:09 น.| 1052| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Online เพื่อแนะนำภาพรวมคณะและนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาฯให้กับผู้ปกครองและน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TCAS 64 รอบที่ 1 ของคณะฯ

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะฯ จากนั้นอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวถึงเรื่อง “การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรมต่าง ๆ )และสิทธิประโยชน์สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา”, ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวถึงเรื่อง “การเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะฯ และมีประธานหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรของคณะฯ กล่าวแนะนำข้อมูลการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งคุณวิไลลักษณ์ ครุฑปาน หัวหน้างานรับเข้าศึกษาและ คุณรัตติกาล จันตระกูล หัวหน้างานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา มาร่วมตอบคำถามข้อสงสัยให้กับน้อง ๆ อีกด้วย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายวรินทร ซอกหอม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) : ภาพ