กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 เม.ย. 2564, 16:23 น.| 441| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563” ผ่านระบบ ZOOM Online โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ

             โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563” ในครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนภายในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ