อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 พ.ค. 2564, 14:26 น.| 357| Academic,Research|

         

           เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) โดยมีผู้บริหารคณะ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ MS TEAMS ออนไลน์

          ซึ่งมีนางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

          สำหรับ การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานสารบรรณ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การเป็น Smart University ให้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ