อบรมโปรแกรมไพทอน (Non-degree)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 พ.ค. 2564, 17:55 น.| 313| Academic,Research|

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หัวข้อ “ระบบจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัติ สำหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน” ในระหว่างวันที่ 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ จากนั้นอาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในช่วง 3 วันของการอบรม จะมีการอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อ “พื้นฐานภาษาไพทอน”, หัวข้อ “การออกแบบและสร้างโจทย์ในระบบ IGNInious” และ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจคำตอบแบบอัตโนมัติ”

          ภายในการอบรมมีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และซักถาม โดยมีคณาจารย์ และผู้ที่สนใจจากภายนอกเข้าร่วมอบรม

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ