อบรม 5 ส ภายใต้โครงการ Green Office

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 พ.ค. 2564, 15:10 น.| 163

           เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะ ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส” ภายใต้โครงการ Green Office เพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำ 5 ส ให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสำนักงานมีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อเนื่องต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย และประธานกรรมการกิจกรรม 5 ส ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส เป็นคณะกรรมการฯ โดยบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงานคณะ ICT ให้ความร่วมมือในการจัดทำ 5 ส บริเวณโต๊ะทำงานและห้องสำนักงานคณะฯ เป็นอย่างดี ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดทำ 5 ส ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ