อบรม "การประเมินค่างาน"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 พ.ค. 2564, 18:14 น.| 387| Academic,Research|

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม หัวข้อ “การประเมินค่างาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft teams ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เพื่อสร้างค่านิยมร่วม (Core Values) ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสามารถก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

          ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ จากกองบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

          ซึ่งการประเมินค่างาน มีองค์ประกอบในการประเมินหลัก ดังนี้ 1) หน้าที่และความรับผิดชอบ 2) ความยุ่งยากของงาน  3) การกำกับตรวจสอบ และ 4) การตัดสินใจ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ