ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 พ.ค. 2564, 17:00 น.| 533| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 20 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการประชุมแบบ Virtual Conference ผ่านโปรแกรม WebEx ทั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ InCIT2021 และ NCIT2021 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยจัดเป็น Hybrid Conference (การจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบ Online Conference ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19) และการจัดทำวารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Journal of Information Science and Technology) ซึ่งในปัจจุบันกำลังยื่นขอประเมินในระดับ TCI 1 นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง คณะทำงานศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Innovation Center) เพื่อผลักดันให้การทำงานของสภาฯสามารถนำองค์ความรู้ของแต่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้ และมีการนำเสนอโมเดลการปรับปรุงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีแบบ Outcome based ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจบไปพร้อมทำงานอีกด้วย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ