ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 มิ.ย. 2564, 16:33 น.| 387| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ ที่เข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นหัวข้อ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน”

          จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้บรรยายระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งทางคณะฯ ได้ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ