กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 มิ.ย. 2564, 15:54 น.| 744| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ภาระงาน เกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาขั้นเงินเดือน และระบบติดตามงานเอกสาร” ณ ห้องประชุม ICT และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แนวทางการปฏิบัติงานภายในคณะ แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายในคณะตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ของคณะ NEXT Management บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้

นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย (นักวิชาการศึกษา) : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ