ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 64

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 มิ.ย. 2564, 16:24 น.| 325| Academic,Research|

 

 

            เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ กิจกรรมช่วงที่ 1 กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตใหม่ รหัส 64 ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ จากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมพูดคุยเรื่องการเรียนการสอนคณะ ICT ในสถานการณ์โควิด-19 และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พูดคุยเรื่องการดูแล และการพัฒนานิสิต รวมไปถึงกิจกรรมที่คณะจัดขึ้นต่าง ๆ

          ภายในกิจกรรมมีการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นิสิตใหม่ได้ซักถามข้อสงสัย ทั้งเรื่องของการทุนการศึกษา, การกู้ยืมเงินกยศ., ช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ และ การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น จากนั้นเป็นกิจกรรมช่วงที่ 2 นิสิตใหม่พบอาจารย์ประจำสาขาวิชา ซึ่งแบ่งนิสิตเป็นสาขาวิชาเพื่อพูดคุยกับประธานหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา โดยมีนิสิตใหม่ รหัส 64 เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ