เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 24 มิ.ย. 2564, 17:45 น.| 316| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่ 

          โดยมีศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ คือ

1. คุณทศพล แก้วสาร ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 47 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Wewillapp.Co., Ltd.

2. คุณณัฐศักดิ์ พุทธลิผล ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 53 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท I&I Group Public Company Limited

3. คุณณภัทร เมฆทับ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 54 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

4. คุณวุฒิพงษ์ นิลจันทร์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รหัส 57 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยนักวิจัย และศึกษาต่อปริญญาโท

5. คุณธนิสร ปิจดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รหัส 57 ปัจจุบันทำงานบริษัท goodday   

และ 6. คุณธันชนก ดวงทิพย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 60 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด

          ซึ่งมีอาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและนิสิตใหม่ ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่ารุ่นพี่สู่รุ่นน้องนิสิตใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงคำแนะนำที่ดีจากพี่ศิษย์เก่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในวัยเรียน การทำกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตให้อยู่ในแนวทางที่ดีให้เหมาะสมกับวัยเรียน รวมถึงอาชีพที่จบไปในอนาคต และการเตรียมความพร้อมในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)