ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่'64

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 มิ.ย. 2564, 16:27 น.| 277| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 64 เพื่อพูดคุยและชี้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวให้การต้อนรับและเปิดกิจกรรม จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวถึงภาพรวมของคณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่นิสิตจะได้รับฯ และดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้กล่าวถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของนิสิต และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

          ซึ่งมีผู้ปกครองร่วมซักถามข้อสงสัยกับคณะผู้บริหารเข้ามาจำนวนมาก เช่น เรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอนในช่วงเรียนออนไลน์, รายละเอียดการเรียนของแต่ละสาขาวิชา, รายละเอียดทุนการศึกษา, ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางคณะ เป็นต้น

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ