กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 มิ.ย. 2564, 17:18 น.| 264| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64 เพื่อพบปะพูดคุยและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศประยุกต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทองประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ร่วมพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดของการเรียนการสอน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ