เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 มิ.ย. 2564, 17:20 น.| 244| Academic,Research|

         ผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยดร.จิราพร ไชยวงส์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์ สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ทั้งห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ รองรับนิสิตในช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่งคณะได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 % ทุกรายวิชา และนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 63 ลงไป) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกับการเข้าฝึกปฏิบัติการจริง

          หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น จะมีการพิจราณาให้นิสิตเข้ามาฝึกปฏิบัติและเข้าเรียนตามปกติ ทั้งนี้จะมีการแจ้งข่าวสารล่วงหน้าให้กับผู้ปกครองและนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมและรายงานตัวตามขั้นตอนของจังหวัดและมหาวิทยาลัยต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายภานุวัฒน์ โลมากุล (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) : ภาพ