คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 มิ.ย. 2564, 12:04 น.| 494| Academic,Research|

           

             นิสิต ทีม 7-UP สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน “1st Payload Design Competition” (SpaceFIGHT 2020) การแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งผลงานจะถูกนำส่งไปยัง JAXA และนำส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทดสอบ และทำงานจริงมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โล่ห์ และเกียรติบัตร

          ซึ่งสมาชิกในทีม 7-UP มีดังนี้ นายธนาธิป ชุมภูวัง, นายณัฏฐชัย แซ่เติน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายชุติพันธ์ เชี่ยวสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งทีม 7-UP เป็น 1 ใน 35 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ

          สำหรับการแข่งขัน “1st Payload Design Competition” (SpaceFIGHT 2020) การแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในเทคโนโลยีอวกาศ จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.)

         ซึ่งการออกแบบและพัฒนา Payload คือ การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในดาวเทียม เพื่อใช้ทำภาจกิจต่าง ๆ ในอวกาศ โดยแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกแบบแนวความคิดภารกิจที่ต้องการทำในอวกาศ พร้อมทั้งสร้างและพัฒนา Payload ของดาวเทียมที่สามารถใช้งานได้จริงในอวกาศ โดยแผงวงจรเพย์โหลด (Payload) ที่จะถูกบรรจุลงไปในดาวเทียมโครงการ Thailand Space Consortium (TSC) จะมีกำหนดการส่งดาวเทียมขึ้นสู่ห้วงอวกาศในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม 2565 โดยโครงการ Thailand Space Consortium (TSC) นี้ มีพันธกิจหลักในการสร้างบุคลากรของชาติ หรือเรียกว่า Human Capacity Building เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศในประเทศที่มากขึ้น

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ