อบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 มิ.ย. 2564, 11:55 น.| 450| Academic,Research|

 

         เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วย นายภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน และนางสาววันณัชชา เทพวงศ์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ เป็นวิทยากรในการอบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ยานอากาศไร้คนขับในการทำการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น