อบรมหัวข้อ Digital Marketing

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 มิ.ย. 2564, 12:25 น.| 361| Academic,Research|

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ Digital Marketing ในรูปแบบ Zoom ออนไลน์ โดยมีผู้เข้าอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2564

            ซึ่งมี ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ พร้อมด้วย ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ คุณธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานงานฝึกอบรมสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ