นำเสนอผลงาน "ยุวชนอาสา เฟส 3"

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 30 มิ.ย. 2564, 16:39 น.| 663| Academic,Research|
               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารเรียนรวมภูกามยาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมอาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานนิสิตในโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 3 ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน” ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีอาจารย์ทั้ง 2 คณะเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิต คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น, อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ หัวหน้าโครงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง, ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี และอาจารย์ณัฏฐิมา มากชู คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

              โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมชมนิทรรศการและการนำเสนอผลงานของนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมเวทีเสวนา ในการรายงานผลการดำเนินงาน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมและผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมและการจัดการชุมชน เพื่อสามารถพัฒนาคนในชุมชน และพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

              ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คือ นางสาวกรรณิการ์ เม้ามูล และนายสหัสวรรษ งามทรง ร่วมนำเสนอผลงานแผนที่แสดงตำแหน่งสวัสดิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยนิสิตได้ลงพื้นที่เพื่อปักหมุดแผนที่และซักถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

  
 
 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ