ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 ก.ค. 2564, 10:41 น.| 434| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 โดยทางกองอาคารสถานที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัคคีภัย การระงับเหตุและซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพเคลื่อนย้ายเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง สามารถปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยได้ถูกต้อง

              ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ณ ลานจอดรถด้านหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้ คุณวสันต์ แสนจิตต์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ, พันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และพันจ่าตรีณัฐวุฒิ จำรัส นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 

 

 

    

  

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ