คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย NATGEN ครั้งที่ 5

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 12 ก.ค. 2564, 11:12 น.| 358| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการทรัยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 (NATGEN) โดยมีคณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย ดังนี้

                  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ พงวังทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นางสาววัณณัชชา เทพวงศ์ นิสิตปริญญาโทได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “ศักยภาพของดัชนีความแตกต่างความชื้นแบบนอร์แมลไลซ์จากดาวเทียมเซนติเนล 2เพื่อการกำหนดความเสี่ยงไฟป่าด้านความชื้นในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน” 

                  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นายปฏิภาณ ตานะ นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลเพื่อตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างในเขตเมือง จังหวัดพะเยา”

                  3. นายภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์แมลไลซ์และอุณหภูมิพื้นผิวแผ่นดินในทุ่งข้าวนาปีโดยใช้กูเกิ้ลเอิร์ธเอนจิน กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา”

                  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ พงวังทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นายไกรวี อ่อนล้อม นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “ศักยภาพของดัชนีความแตกต่างสิ่งปลูกสร้างแบบนอร์แมลไลซ์และอุณหภูมิพื้นผิวแผ่นดินจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 เพื่อการจำแนกพื้นที่เมืองในอำเภอเมืองพิษณุโลก”

                    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ พงวังทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นายภัควีร์ สรรณกุล นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “การประเมินความเหมาะสมถิ่นอาศัยของช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์”

                  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ พงวังทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นางสาวปิ่นกนก นันต๊ะภูมิ นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาปฏิทินการเพาะปลูกพืชระดับอำเภอจากข้อมูลรายเดือนดาวเทียมเซนติเนล 2 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา”

                  7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นายปิยะนันท์ จินดาอินทร์ นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ปริมาณความต้องการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดพะเยาด้วยวิธีการสำรวจระยะไกล”

                  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นายจิรภัทร กันธิยาใจ นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Remote Sensing ในการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ท้องที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง”

                  9.  ดร.สวรินท์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ นางสาวจิดาภา จรรยา นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการขยะ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”

 

 


นางนุชรารัตน์ ถาวะดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ข่าว/ภาพ