กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการแสดงออก ดูดีในแบบของเรา

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 13 ก.ค. 2564, 09:01 น.| 258| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น - 16.00 น   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ อบรมในหัวข้อ "บุคลิกภาพและการแสดงออก  ดูดีในแบบของเรา" ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ Soft Skill โดยบูรณาการกับ Hard Skill อย่างสมดุล ตาม Super KPI 1.2 คุณภาพนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ  โดยได้รับเกียติจาก ดร.นิรมล พรมนิล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออบรมดังกล่าว