หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับเทศบาลตำบลแม่กา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ก.ค. 2564, 16:36 น.| 275| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมแม่กา เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอแม่กา จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ เข้าพบนายสะอาด ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา, นายณัฐพล  ฟูแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา, นางพวงเพชร  พจนธารี รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา และ นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยาในการพัฒนาพื้นที่ตำบลแม่กาให้มีความสมบูรณ์ (Smart City) และมีคณาจารย์คณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือออนไลน์ผ่านระบบ MS Team ในครั้งนี้ พร้อมร่วมแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา