แสดงความยินดีกับนิสิต 4 ทีม ผ่านเข้าร่วม DEMO DAY "STARTUP THAILAND LEAGUE 2021"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ก.ค. 2564, 12:03 น.| 398| Academic,Research|

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตตัวแทนคณะฯ ทั้งหมด 4 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ DEMO DAY ในโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ รวมมูลค่าทั้งหมด 100,000 บาท และขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ในการแข่งขันรอบ DEMO DAY เข้ารอบการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

                 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดส่งทีมนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม โดยมีตัวแทนทีมจากสถาบันการอุดมศึกษาจากทั่วภาคเหนือกว่า 10 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตัวแทน เข้าร่วม จำนวน 5 ทีม และสามารถผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับภาคเหนือ เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 4 ทีม ดังนี้

ทีม B1B2 : กล่องควบคุมเครื่องซักผ้าอัจฉริยะ

1. นายจีระพันธ์ บุญสิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

2. นางสาวสิริณัฏฐา เจริญมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

3. นายปรินทร ทองประไพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

4. นายรัฐกานต์ วาเพชร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

5. นายวิชฌากร จีกัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เมธาวรรณ ใจไว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทีม MGDW : VeriFLY เป็นระบบการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนและห้องสอบโดยใช้การตรวจจับใบหน้า
โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) ที่เป็นการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคล ที่ได้ภาพมาจากกล้องของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ กล้อง IP Camera กับข้อมูลใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลแบบ Real time และแสดงผลลัพธ์ของการสแกนใบหน้า

1. นายเสฎฐวุฒิ ก๋องมงคล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

2. นายธนัชชา พิลาบูรณะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

3. นายสุขวิทย์ สุวรรณรมย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

4. นายกิตติ ธาดากิตติกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ทีม The Ones intelligent : ระบบซอฟต์แวร์ The ones intelligent จะเป็นการตรวจจับและจดจำคุณลักษณะของวัตถุ โดยให้ AI จดจำ

1. นายณฐพัชร์ พรหมภาสิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3

2. นางสาวญาสุมินทร์ คำอ้อย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่3

3. นายอัษฎาวุธ หัดถัง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 2

4. นายณัฐพล ใจอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 2

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
แลอาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

และ ทีม COME : Hahor.com แพลตฟอร์มบริการหาหอ

1. นายวัชรพล ปุนคำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

2. นายมงคล คงภิวัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

3. นายจักรวาล ภูเลื่อมใส สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

4. นายอัจฉริยะ วัดละเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

               โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด MEGA HACKATHON“เวทีเยาวชน ระดมสมองและความคิดในทางสร้างสรรค์” เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดรับนโยบาย “โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ 40 มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะ Coaching Camp และกิจกรรมประกวดแข่งขัน Pitching STARTUP THAILAND LEAGUE รวมทั้งยังมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานต้นแบบ จาก “IDEA สู่ Prototype” ของนิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอและแสดงผลงานต่อกลุ่มนักลงทุน และผู้ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ  

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา : ภาพ