ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การโควิด-19

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ค. 2564, 15:30 น.| 501| Academic,Research|

                  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ MS Team กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน หารือแนวทางความร่วมมือกับ AIS ROBOTIC LAB by AIS NEXT  เพื่อประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ AIS ROBOTIC LAB ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่หลากหลาย เข้ามาผสมผสานกับเครือข่าย 5G ภายใต้ระบบประมวลผล AIS Robot Platform และเทคโนโลยี Cloud computing ในการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยแนวทางความร่วมมือจะมีการนำมาประยุกต์ใช้และร่วมกันพัฒนาต่อยอดเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ