กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 4 ส.ค. 2564, 09:03 น.| 304| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ อบรมในหัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ Soft Skill โดยบูรณาการกับ Hard Skill อย่างสมดุล ตาม Super KPI 1.2 คุณภาพนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ  โดยได้รับเกียติจาก ดร.นิรมล พรมนิล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออบรมดังกล่า