กิจกรรมอบรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 4 ส.ค. 2564, 08:32 น.| 249| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม เวลา 14.00 น -16.00 น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรรม อบรมออนไลน์ การทำงานรวมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ Soft Skill โดยบูรณาการกับ Hard Skill อย่างสมดุล ตาม Super KPI 1.2 คุณภาพนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ  โดยได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออบรมดังกล่าว