กิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 4 ส.ค. 2564, 09:04 น.| 328| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น - 16.00 น   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ท้องถิ่นกับงานกราฟิกดีไซน์ และการออกแบบกราฟิกโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้กับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย โดยได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออบรมดังกล่าว