อบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ส.ค. 2564, 14:57 น.| 261| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะ ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 แก่บุคลากรของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อม อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งมีคุณณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการหมวด ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง

               ทางด้านคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น